maandag, mei 27, 2024

Zeven inwoners van Zuidplas ontvangen lintjes

Burgemeester Han Weber heeft vandaag de traditionele ‘lintjes’ uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Op woensdag 26 april 2023 zijn zeven inwoners met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en verrast met een Koninklijke onderscheiding en een toespraak van de burgemeester. 

Achtereenvolgens zijn in alfabetische volgorde Els Bakker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Gerhard Bier, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Rob Feleus, Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Carel Heine, Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Henno MacDaniel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Mart Sinke, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Pieter van der Steen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau onderscheiden.

Naast de versierselen ontvingen de gedecoreerden een oranje bos bloemen en Zuidplas Waterfles met oranje draagring cadeau. 

Gedecoreerdenbijeenkomst

In de middag sloten de net gehuldigde gedecoreerden aan bij de Gedecoreerdenbijeenkomst in het Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel, waar alle gedecoreerden in de gemeente Zuidplas voor zijn uitgenodigd.

Henno Macdaniel (Lid), Rob Feleus (Lid) en Gerhard Bier (Ridder) Foto: CAKI media
Hendrik MacDaniel (Moordrecht)

De heer MacDaniel ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek. Hij is sinds de jaren 90 nauw betrokken bij de Oud Papieractie door 10 jaar lang de roosters te maken voor de ruim 70 vrijwilligers die betrokken zijn bij het oud papier ophalen. Ook regelt hij de vervanging als iemand op het laatste moment niet kan.

Hij is vanaf de jaren ’90 betrokken bij de Witte Tent Week; als lid stuurgroep, penningmeester én als vrijwilliger. In zijn rol als penningmeester werft hij sponsors, voert de redactie van het informatieboekje en regelt de op -en afbouw van de tent. Hij heeft veel gedaan voor de organisatie en uitvoering van de Witte Tent week.

Van 2000-2022 is hij in de Hervormde gemeente Beth-El Moordrecht diaken. Als ouderling legt hij veel pastorale bezoeken bij de gemeenteleden af en staat hen bij in voor- en tegenspoed. Verder is hij binnen de Hervormde Gemeente Beth-El redactielid van de wekelijkse nieuwsbrief aan gemeenteleden. Het regelen en het bellen van predikanten voor zondagsdiensten, is een andere activiteit die hij jarenlang op zich heeft genomen. Geruime tijd zat hij als voorzitter in het bestuur van het Christelijk Gemengd Koor Bethel.

Els Bakker (Nieuwerkerk aan den IJssel)

Els Bakker ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar voor verdiensten op het terrein van palliatieve zorg en onderwijs. Ze heeft wekelijks veertien jaar lang op basisschool de Wingerd in Nieuwerkerk aan den IJssel de overblijf verzorgd. Ze was tevens de penningmeester van de overblijfgroep en ondersteunde als vertrouwd gezicht op school bij het niveaulezen en de schooluitjes.

Ze is momenteel 17 jaar zorgvrijwilliger bij Hospice IJsselthuis. Ze heeft een betekenisvolle bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de palliatieve zorg in de eerste 10 jaar van het hospice.

Verder draagt zij 8 tot 16 uur per week de zorg voor het wel en wee van de kleinkinderen. Het gaat verder dan incidenteel oppassen en het vervullen van het grootouderschap. Het is een professionele job, vrijwillig, maar het is wekelijks en stopt alleen tijdens haar eigen vakantie.

Rob Feleus (Nieuwerkerk aan den IJssel)

Rob Feleus ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zij verdiensten op het terrein van cultuur en educatie. Hij is meer dan 40 jaar lid van de toneelvereniging Nieuw Capels Toneel, een amateurvereniging met een eigen theater die volgend jaar 50 jaar bestaat. Hij heeft hier niet alleen vele rollen vertolkt in voorstellingen, maar steekt ook veel tijd in allerlei activiteiten. Hij is sinds zijn lidmaatschap nauw betrokken bij de vereniging als bestuurslid: eerst als penningmeester en momenteel als 2e penningmeester. Ook zet hij zich als organisator en motivator van de decorploeg en verricht hij alle mogelijke hand- en spandiensten voor de vereniging. Sinds 2007 is hij daarnaast betrokken bij de oprichting van Miniworld, naderhand Stichting Meemaken in Miniatuur. Voor deze stichting heeft hij de administratie opgezet en ingericht. Tevens is hij mantelzorger en als vrijwilliger in woonzorgcentrum De Meander bij de maaltijdmomenten actief.

Carel Heine (Nieuwerkerk aan den IJssel)

Carel Heine ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en bewonersbelangen. Van 2000 tot 2014 is hij in verschillende functies bestuurslid geweest van de Vereniging Overkoepelend Orgaan Hoogbouwflats. Bij deze vereniging is hij zowel penningmeester, secretaris, waarnemend voorzitter als voorzitter geweest. Steeds de vaste factor in het wisselende bestuur. Daarnaast zet hij zich al vijfendertig jaar belangeloos in voor de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk. Als hulpkoster regelt hij de praktische zaken en assisteert u tot op de dag van vandaag (en op steeds hogere leeftijd) bij de zondagse erediensten.

Verder is hij twintig jaar verbonden aan de Protestants Christelijke Ouderenbond, een belangenorganisatie voor ouderen en die ook toeziet op het voorkomen van isolement. Acht jaar lang vervulde hij met veel enthousiasme en gedrevenheid de rol van bestuurssecretaris, nu leidt hij als vrijwilliger de thema- en spelmiddagen in goede banen en coördineert en organiseert hij het jaarlijks etentje met alle vrijwilligers.

Pieter van der Steen ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten op het terrein van onder andere ondernemersbelangen en ouderenzorg. Als inwoner van Zevenhuizen heeft hij tientallen jaren veel vrijwilligerswerk gedaan binnen de gemeenschap van deze twee dorpen. Het ging om bestuursfuncties voor onder andere het Groene Kruis te Moerkapelle, Dorpshuis Op Moer te Moerkapelle; Raad van Toezicht van het Centrum voor Ouderenzorg De Zevenster te Zevenhuizen, Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Zevenhuizen, de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle en Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Het typeert zijn betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten. Hij vervulde van 2003 tot 2017 een actieve rol als secretaris van de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle. Na zijn pensionering is hij secretaris geweest bij de Hervormde Gemeente Zevenhuizen.  Vanaf 2008 zat hij in de Raad van Toezicht van De Zevenster in Zevenhuizen. Eerder was hij hier al vrijwilliger in de rol van vertrouwenspersoon. Na twee maximaal aanbevolen bestuursperioden was hij genoodzaakt het lidmaatschap neer te leggen.

Vanaf 2017 tot en met 2020 was actief bij Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Als voorzitter.

Helaas moest hij het voorzitterschap vanwege gezondheidsredenen beëindigen en het intensieve vrijwilligerswerk vaarwelzeggen. Ondanks zijn broze gezondheid is hij recent nog lid geworden van de cliëntenraad van De Vierstroom.

De onderstaande inwoners zijn benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau:

Maarten Sinke (Moerkapelle)

Maarten Sinke ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere religieus leven, dorpscohesie en onderwijs. De heer Sinke heeft zich overwegend in een voorzitters- dan wel bestuurdersrol verdienstelijk gemaakt. Sinds de jaren 70 heeft hij een lange staat van verdiensten opgebouwd bij verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties.

Negentien jaar was hij bestuurslid van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van en Scholen met de Bijbel te Moerkapelle. Waarvan 14 jaar als voorzitter. Met zijn onderwijskundige achtergrond en ervaring is zijn brede interesse, belangstelling voor mensen en betrokkenheid bij de maatschappij te verklaren. Bij de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek Stichting MHR Bodegraven is hij 10 jaar voorzitter geweest. Vanwege zijn betrokkenheid als inwoner bij de Moerkapelse gemeenschap, vervult hij tussen 2006-2019 de voorzittersrol van de Bewonerscommissie en huurdersvereniging Moerkapelle, naast zijn baan in het onderwijs. Tussen 2009-2014 is hij bestuurslid Samenwerkingsverband Weer Samen naar School. Verder is hij voorzitter 2018-2022 van de lokale afdeling van de NPV en het gezicht bij de gesprekken over het samenvoegen van de NPV en Stichting Samen Zuidplas tot Welzijn Zuidplas en weer later de oprichting van Stichting ZO!

Momenteel is hij bestuurder en plaatsvervangend voorzitter van Stichting Dorpshuis Op Moer en de drijvende kracht geweest om het dorpshuis en activiteiten weer op de rails te krijgen. Ook is hij nauw betrokken bij de oprichting van Stichting Moerkapelle Samen.

Ten slotte is hij sinds 2018 bestuurslid Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas.

Gerhard Bier (Nieuwerkerk aan den IJssel)

Gerhard Bier ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn langdurige en betekenisvolle inzet voor de Hippische sport in Nederland en zijn vrijwillige verdiensten op het drukbezochte Landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Hij kwam op 35-jarige leeftijd in het bestuur van de Rotterdamse Manege. Zijn belangrijkste taak was het organiseren van carrouselactiviteiten en wedstrijden. Het waren massale en feestelijke hippische evenementen.  Van 1986-2001 was hij voorzitter van Verenigde carrouselclubs in Nederland (VCN). Hij leverde een belangrijke bijdrage gaan de groei van dit onderdeel. Ook de samenwerking met de Federatie Nederlandse Rijscholen werd onder zijn leiding verder bevorderd en verbeterd. Vanaf 1980 tot 1988 was hij lid van het uitvoerend comité CHIO Rotterdam, hét oudste internationale topsportevenement van Rotterdam en het grootste internationale outdoor paardensportevenement in Nederland. Hij vormde van 2006-2012 als vicevoorzitter van stichting Equees de verbindende schakel en maakte een echte vriendenclub van particuliere paardensportliefhebbers. Daarnaast is hij 7 jaar secretaris bent geweest voor de Stichting Ruiterbewijzen Recreatieruiter (SRR). Als bestuurslid en oud-bewoner behartigde hij de belangen van inwoners aan de ’s-Gravenweg voor de duur van twee bestuurstermijnen tussen 1993 en 2001.

Verder is Bier 20 jaar vrijwilliger en rondleider op het Middeleeuwse Landgoed Mariënwaerdt (inclusief 37 rijksmonumenten) in Beesd.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -spot_img

Meest gelezen